Att provbo

Kronologi
• Vi lär känna provboende genom flera besök eller bor på gården kortare tid
• Samtal inför provboende (se nedan)
• Beslut om att vi vill ta emot provboende
• Hyreskontrakt skrivs
• Inflytt
• efter 3 månader - halvtidsavstämning där vi pratar om hur provboendet fungerar
• inom 6 månader - beslut om provboende ska fortsätta bo och verka i Goda Händer Ekoby

Samtal inför provboende
Vi vill förklara hur vår verksamhet fungerar, samtala kring viktiga frågor och lösa praktiska frågor.
Det är viktigt för oss som bor på gården att förstå vad provboende har för förväntningar och tankar
om framtiden. Här är de frågor vi vill ta upp och prata med den provboende om innan vi fattar
beslut om provboende.

Förklara
• boende
• mat
• leva nära
• ekonomi
• arbete
• beslut och möten
• hur provboprocessen ser ut

Samtala kring praktiska frågor
• hur mycket provboende vill vara med i matlagning
• var provboende ska bo innan och efter provbotiden
• hur nära andra provboende vill leva
• hur ekonomin ska fungera för provboende
• hur provboende ser på gemensamt arbete
• vad provboende har för plan B om det inte fungerar att bo hos oss
• konflikthantering

Förväntningar och framtid

• provboendes drivkraft att flytta till oss, varför vill du komma hit?
• våra visioner och provboendes visioner
• vad provboende förväntar sig av oss och gården
• vad provboende tycker känns svårt eller är kritisk till

Dokument att gå igenom
• hyreskontrakt
• hyrans storlek och andra utgifter
• krav på provboende (se nedan)

Krav på provboende
Att provboende
• vill bygga relationer med alla som bor och verkar i byn
• vill delta i gårdens arbete
• deltar regelbundet i gemensamma måltider
• har vilja, ambition och drivkraft att göra något med/på platsen
• deltar i demokratiska processer på gården: möten, diskussioner, konflikthantering,
visionsarbete, beslut, planering och genomförande
• betalar sin hyra och andra utgifter
• tar ansvar för gårdens egendom
• har vilja att utvecklas och lära nytt
• har en plan B om det inte skulle fungera att bo i byn

Delaktighet
Provboende ska så långt som möjligt vara ”fullvärdig medlem” på gården. Vi tycker det är viktigt
att provboende är fullt ut är delaktig i beslut på olika områden. Det som provboende inte får vara
med och besluta om är frågor kring ekonomi, fastigheten, juridik (ex. kontrakt, avtal) och beslut
som får konsekvenser över lång tid. Det hindrar dock inte provboende att vara med i diskussioner
kring dessa frågor och framföra sina förslag och åsikter. Provboende förväntas inte delta i
ekonomiska investeringar på gården.

Under våra veckomöten kommer det finnas en punkt på dagordningen för frågor kring provboendet.
Här kan både provboende och andra medlemmar vid behov ta upp frågor som rör provboendet.
Vi vill tillsammans ha en plan för hur provboende ska bli delaktig på gården. (se ”Lärande och
delaktighet i Goda Händer ekoby”). Viktigt är också att prata om hur provboende lär sig. Vilka
arbetssätt som passar personen.

Lära känna
Under provbotiden är det viktigt med mycket gemensamt arbete för att bygga relationer med alla i
byn. Finns det svårigheter mellan personer som bor på gården vill vi tidigt ta upp detta och arbeta
med det tillsammans. Har man svårt att få en relation att fungera behöver ofta mer tid och kraft
investeras i just den relationen. Detta är ett ansvar både från gårdens nuvarande medlemmar och
provboende.